Informacje o dochodach

Osoby zatrudnione na umowę muszą dostarczyć informacje o średnich dochodach netto z ostatnich trzech miesięcy, dowód o zatrudnieniu z datą potwierdzającą, jak długo jesteśmy pracownikiem danej firmy, dokument potwierdzający charakter umowy o pracę, czy jest ona na czas określony z datami o jej rozpoczęciu i wygaśnięciu, nieokreślony, każdy dokument musi być opatrzony pieczątkami osób upoważnionych. Osoby posiadające działalność gospodarczą muszą dostarczyć aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenie z ZUS lub KRUS o nie zaleganiu ze składkami lub kserokopie terminowych dowodów wpłat za ostatnie 6 miesięcy.

Published by